Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

שמש אסוציאציות, מפות חשיבה, תרשימי זרימה

שמש אסוציאציות לפתיחת נושא ומפת חשיבה / תרשים זרימה בסיומו, הן דרכים וויזואליות להמחשת הקשרים בין מושגים אשר נלמדו בכיתה. מפת החשיבה מאפשרת יצירה והצגה של רעיונות חדשים ותהליכים.
מפת הידע המתקבלת יכולה להיות מורכבת ממלל בלבד או משולבת תמונות, קישורים, קבצים וכו’.
תהליך היצירה של מפת החשיבה מזמן חשיבה שהיא חופשית ואסוציאטיבית, בניגוד לכתיבה הליניארית של סיכום.


שלבים ביצירת מפת חשיבה:


יישומים בהוראה


ישנם מגוון כלים המאפשרים למורה לבנות תוצר מסוג זה לפני השיעור או במהלכו (באמצעות שימוש במחשב ומקרן) ולשלוח את התוצר לתלמידים. לחילופין, ניתן לבקש מהתלמידים ליצור מפה משלהם או מפה כיתתית משותפת.

Exit mobile version