Trello

Trello הוא כלי לניהול זמן וניהול פרויקטים בשיתוף עם אנשים נוספים, החל מהגשת עבודה קבוצתית ועד ארגון מסיבה/חתונה.

הכלי מאפשר למשתמש/קבוצת המשתמשים לעקוב אחר המשימות וקצב ביצוען, באמצעות תצוגה חזותית של לעשות, עושה ונעשה.
כדי להבין באמת את משמעות הכלי מומלץ לצפות בהדגמה המצולמת

מדריך מצולם

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מצולם מאת טל שן-טל ברסלר

מדריך מאת שרון מרגולין