Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Blubbr | הוספת שאלות לסרטון


** הכלי נסגר **


צפייה בסרטון לא חייבת להיות פסיבית. מעוניינים להשתמש בסרטון כבסיס למשימה מדגימה ומעוררת המפעילה את התלמיד כחלק מההוראה בכיתה ?
Blubbr, מאפשרים לשתול על גבי הסרטון הנבחר שאלות סגורות, פתוחות או הערות. הצופה יוכל לענות ולקבל משוב מידי. סוג זה של פעילות יכול להתאים כשעשוע לימודי לסיום נושא וכהכנה לקראת בוחן.

לצפייה במדריך כתוב מאת איילת מלאך-בוכניק וסנדי בראל  – לחץ כאן, מקור: המרכז ללימודים אקדמיים

מדריך מאת אילת מלאך בוכניק

מדריך מאת הדס העליון


לכלים נוספים המאפשרים הוספת שכבות לסרטון – לחצו כאן

Exit mobile version