Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

חינוך לאזרחות בעידן דיגיטלי

שומרי הסף של האזרחות - קולות אנשי החינוך

בימים אלו יצאה לאור אסופת המאמרים  שומרי הסף של האזרחות – קולות אנשי החינוך, בעריכת ניסן נווה & יגאל הראל.

אני מזמינה אתכם לקרוא את מאמרי, חינוך לאזרחות בעידן דיגיטלי, המופיע באסופה זו.

תקציר המאמר
בשנים האחרונות עדים אנו לשינויים משמעותיים בהוויה החברתית והחינוכית, המושפעים מהמהפכה הטכנולוגית המתרחשת עלינו. תהליך זה מחייב את אנשי החינוך לשינוי דפוסי הוראה, אך חשוב מכך, לשינוי דפוסי החשיבה.
במאמר זה אתייחס לתפקיד איש ההוראה בהכוונת התלמידים ברשת, והמעבר מתלמידים פסיביים לאקטיביים – אזרחים לעתיד הפתוחים לשמיעת עמדות מנוגדות, תוך נקיטת ראייה ביקורתית, נקיטת עמדה אישית ומעורבות חברתית.
חינוך לאזרחות הוא אחד מאבני היסוד בחברה דמוקרטית. תחום זה שהוא כה מחובר לחיינו, נחשב בעיני תלמידים רבים מנותק וארכאי. תפקידנו כמורים הוא ליצור את החיבור בין הלומד למקצוע ובין המקצוע לזמן הווה.
ההוראה בעידן הדיגיטלי מזמנת למורה כלים רבים העשויים לסייע לו בגיוון ההוראה, ולמעשה מחייבת אותו להתנהלות שונה מזו אשר הייתה נהוגה בעבר, ויוצרת תוך כדי כך את החיבור המשולש תלמיד-מקצוע-הווה.
במאמר זה אבקש להציג מספר נקודות הנוגעות להוראת האזרחות, והמשרתות את יצירת חיבור המשולש והידוקו.

לקריאת המאמר – לחצו כאן

Exit mobile version