Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

כנסת ישראל | מאגר החקיקה הלאומי

Screenshot_27

מאגר החקיקה הלאומי

מאגר המציג מידע על כלל חוקי מדינת ישראל.
לכל חוק דף ובו מוצגים התיקונים שהתקבלו מאז חקיקתו של החוק המקורי, ובכל תיקון – נוסחי הצעת החוק מתחילת הליך החקיקה ועד לחקיקת התיקון, וכן “דברי הכנסת” (דיוני המליאה) והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.

למידע נוסף על מאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת

Exit mobile version