Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Doc to Form | יצירת שאלון ממסמך

התוסף Doc to Form מאפשר לקחת בקלות שאלות שכתבנו במסמך משותף ולהמירן לטופס שאלות.

יתרון התוסף הוא בכך שאין צורך במעבר המעייף בין שני חלונות (DOC & FORM).

התוסף תומך בסוגי השאלות הנפוצים: טקסט, פיסקה, בחירה מרובה, תיבת סימון, בחירה מתוך רשימה.

מדריך כתוב מאת אסתי צביון

לרשותכם מדריך מצולם בעברית


*** תודה לכל מי ששלחו אליי הודעה על קיומו של הכלי – הפעם היו רבים … 🙂

Exit mobile version