verso | הגשת משימות

unnamedverso – המורה מציג לתלמידים שאלה סביב סרטון, קובץ או קישור לאתר. הכלי מאפשר הגשת משימות ללוח שיתופי, מבלי להיחשף ובכך מסייע להתמקד בתוכן ולא בזהות הכותב (למניעת לחץ לחברתי).


  • תלמיד נדרש להירשם + להזין קוד כיתה כדי שיוכל להיחשף לפעילויות שניתנו על ידי המורה. אם תלמיד שייך למספר כיתות, כל המשימות שהוקצו לו יופיעו הן במרוכז והן בחלוקה לכיתות.
  • תלמיד יראה את תשובות חבריו לכיתה, רק לאחר שענה בעצמו על השאלה/שאלות.
  • התלמידים לא ידעו מי כתב מה – הכל יוצג בצורה אנונימית (למורה כן יוצגו שמות התלמידים).
  • תלמידים יכולים להגיב זה על דברי זה. גם כאן, התלמידים לא ידעו מי הגיב למי, אך למורה יהיה רישום מדויק שיאפשר לו לדעת זאת.

מדריכים כתובים באנגליתמדריך מאת שרון מרגולין


***  תודה רבה למור דשן על השיתוף !