sutori | יצירת ציר זמן עתיר מדיה

Screenshot_14.png

sutori – יצירת ציר זמן עתיר מדיה, כולל אפשרות למבדקים אוטומטיים.


  • החשבון החינמי מוגבל ל-3 צירי זמן
    יצירת מבדקים אפשרית רק בגרסה בתשלום


מדריך מאת זוהר אביטל


דוגמאות בעברית לצירי זמן שנוצרו באמצעות הכלי: