Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מדד המגדר

מדד המגדר – כלי לבחינה הפערים המגדריים בתחומי חיים שונים.


האתר מציג את בצורה חזורתית וברורה את ההבדלים בתחומים כמו עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, אלימות, חלוקת זמן, בריאות, יחסי מרכז–פריפריה, החברה הערבית שונים ועוד).

מתאים לצורך דיון בשיעורי חינוך, אזרחות, סוציולוגיה ועוד…

 

 

Exit mobile version