Flippity BadgeTracker | מעקב אחר תגים

Screenshot_24

Flippity – מעקב אחר תגים

כדי לעקוב אחר תגים אשר חולקו בכיתה, במסגרת פעילות משחוקית:

 • הכנס לקישור ולחץ על “צור עותק”
 • אסור לגעת בתאים הכחולים !!!
 • הזן את שם הכיתה / קבוצה, על ידי שינוי שם הגיליון (בתחתית העמוד, במקום המילה Demo)
 • הזן כותרת לתג בשורה Badge Title
 • הזן תיאור לתג בשורה Badge Information
 • הזן X לגבי כל תג שתרצה שיהיה זמין, בשורה Badges Available
 • הזן קישור למידע (סרטון, אתר וכד’) שיוצג לתלמידים על אופי התג, בשורה Badge Link
 • הזן את שמות התלמידים (עמודה A)
 • כדי להעניק תג מסוים לתלמיד, הזן את האות X במקום המתאים. התג יוצג ללא סימון כוכבית. כדי להציג כוכבית על גבי התג הזן * כמספר הכוכביות המבוקשות. עד 3 כוכביות.
 • כדי להגדיר תג משלך – אתר תמונה מותרת לשימוש ברשת (לא תמונות שהועלו אל google drive) > הדבק את כתובת התמונה (סיומת הכתובת תהיה jpg / png/ gif / jpeg) לתא המתאים בגיליון (שורה 6, עמודה בהתאם לבחירתך).
  התגים ישתנו לגודל אוטומטי של 100 פיקסלים (עם רוחב פרופורציונלי).
 • פרסום לצפייה:
 • בתפריט בחר “קובץ” > “פרסם באינטרנט” > “פרסום”> “אישור”
  הכנס לקישור שקיבלת > לחץ על לשונית “Get the Link Here” > לחץ על הקישור המודגש
  כעת רשימת התגים תפתח בחלון חדש. תוכל להפיץ את כתובת הדף לכל מי שתרצה…
 • תוכל בכל שלב לחזור אל המסמך הנמצא ב-Drive ולעדכן את הקובץ (ברירת המחדל היא שאין צורך בפרסום חוזר כדי להציג את השינויים שנעשו בקובץ).

screenshot_7