Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Pear Deck | מצגת אינטראקטיבית

Pear Deck – תוסף ל-google slide המאפשר הפיעת המצגת לאינטראקטיבית


מדריך מאת נדב שמגרFlashcard Factory – הכלי מזמן פעילות מסוג נוסף של תרגול אוצר מילים. פעילות סינכרוני בה התלמיד מתבקש לאייר מילה/מושג + להשתמש במילה/מושג במשפט.
לאחר שהתלמידים מסיימים להזין תשובותיהם, המורה בודק אחת אחת ומאשרן – כאשר התלמידים רואים את חיווי ה-V או ה-X באופן מידי.

Exit mobile version