Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Slice Timer | הוספת טיימר למצגת Pwerpoint

Slice Timer – Microsoft AppSource – הוספת טיימר במצגת Pwerpoint

כל טיימר שנוסיף יתווסף לשקף ספציפי.

מתאים לפרזנטציות בהן התלמידים נדרשים להציג נושא (המוצג על שקף אחד) בזמן קצוב.


Exit mobile version