Student Group Maker | חלוקה לקבוצות

Screen Shot 2018-01-08 at 1.30.04 PM


*** הכלי נסגר ***


Student Group Maker מבית flipquiz – חלוקה אקראית לקבוצות.

  • קובעים האם החלוקה תהיה לפי מספר הקבוצות (למשל, 3 קבוצות), או לפי מספר התלמידים שיהיו בכל קבוצה (למשל, 3 תלמידים בקבוצה).
  • מזינים את מספר הקבוצות/התלמידים שרוצים לקבל.
  • מזינים את שמות התלמידים.
  • לוחצים על Make Groups.


screenshot_7