Microsoft Forms | יצירת טפסים

Forms_cover_GA

Microsoft Forms – יצירת שאלונים, סקרים ובחנים.

שימו לב: הכלי פתוח לבעלי חשבון Microsoft 365 (אישי, משפחתי, חינוכי, עסקי).


מאגר מדריכים, מתוך הבלוג edu365