vortex | משחק מיון

Screenshot_35

vortex – משחק מיון

  • יש למיין את המושגים לקטגוריות בזמן הקצר ביותר.
  • במידה ומילה לא מוצבת במקום המתאים לא ניתן להמשיך עד להצבתה בקטגוריה הנכונה.
  • שימו לב: יש להקליד את המילים / מושגים בשורות נפרדות

Screenshot_23