English800 | לימוד אנגלית

English800 – אתר ללימוד אוצר מילים באנגלית.

מיועד לתלמידי חט”ב-חט”ע.

האתר פותח על ידי על ידי מיכאל וקסלר, על פי ‘שיטת המרווחים הגדולים’ – בתחילה מתבקשים התלמידים לסמן מילים אותם הם מכירים. בהמשך יוצגו לתלמידים משפטים באנגלית כולל הקראה שלהם ותרגומם לעברית – על התלמיד לקרוא את המשפטים ותרגומם וללחוץ על next. בכל משפט שיוצג תופיע מקסימום מילה חדשה אחת. בין לבין יוצגו גם משפטים בהם חסרה מילה ועל התלמיד להשלימה מתוך מחסן מילים.