whiteboard.chat | לוחות מחיקים

whiteboard.chat – לוחות מחיקים, כולל אפשרות שיח בין מורה לתלמיד


  • אין חובה בהרשמת מורה / תלמיד – אך הרשמה תאפשר פונקציות נוספות.
  • המורה יוצר פעילות ושולח את הקישור לתלמידיו
  • התלמידים צריכים להזין שם
  • המורה יכול להזין תוכן משלו שיהיה זמין גם לתלמידים או להכנס ללוח המחיק של תלמיד ספציפי כדי להגיב עליו, לתקן או להעיר.
  • כל תלמיד רואה רק את הלוח שלו. תלמיד לא רואה את לוחות חבריו.
  • כל דבר שהתלמיד עושה מוצג מידית למורה.
  • בסיום ניתן לשמור את הלוחות (מורה ותלמידים) כקובץ pdf
  • הכלי מאפשר כתיבה מתמטית

מדריך מאת גילה קיסילביץ