MonsteRow | מחולל משחקים

MonsteRow – מחולל ליצירת משחקים לימודיים לתרגול מיומנויות מיון


משחק לימודי המבוסס על המשחק “ארבע בשורה”.

המשחר מיועד לשני שחקנים המשחקים על אותו מכשיר קצה.
כל שחקן גורר בתורו את אח האסימונים שבמחסן אל המשפך של העמודה המתאימה. המטרה ליצור רצף של שלושה אסימונים מצבע זהה – מאונך, מאוזן או באלכסון.


למאגר המשחקים שנוצרו במחולל