web captioner – תמלול

webcaptioner – כלי המאפשר תמלול קטעי אודיו, כולל שמירת התוכן כקובץ word.

  • מתאים לתמלול טקסט לו אתם מאזינים במחשב.
  • מתאים להקלדה קולית – הכתבה למחשב.
  • במידה והמכתיב מעוניין בהוספת סימני פיסוק הוא יכול פשוט לתת בקולו את הפקודה: פסיק / נקודה / סימן שאלה / סימן קריאה.

הדרכה מאת פאני יצחק

מדריך מאת גילה קיסילביץ