festisite – מי ראוי להופיע על שטרות הכסף ?

festisite – האתר מאפשר יצירת שטרות כסף ממדינות שונות (ישראל לא ביניהן) או קלפי משחק פיקטיביים עליהם תוכלו לשים כל דמות שתרצו.

יישומים פדגוגיים:

  • בקשו מהתלמידים ליצור שטר המציג דמות מופת ולנמק את בחירתם.
  • בשיעורים העוסקים במגדר או ביחס לקבוצות מיעוטים – בקשו מהתלמידים ליצור שטרות המייצגים דמויות מופת מכלל קבוצות האוכלוסייה.
  • שיעור חיבור-חיסור מעשי – הכינו שטרות כסף עם דמויות תלמידי הכיתה לטובת משחק שוק בו יתנסו התלמידים בחשבון מעשי ובתשלום עבור מוצרים. מצורף סרטון מומלץ בנושא המעבר מסחר חליפין לשטרות כסף.
  • שיעור חילוק-כפל מעשי – הכינו שטרות כסף ממדינות שונות ובערכים שונים והציגו גם את טבלת שער החליפין. הכינו כרטיסיות עם משימות אישיות, כל תלמיד יקבל 3 משימות שונות (למשל: לקראת נסיעה לארה”ב עליך להמיר את הכסף שברשותך לדולרים. כך שיהיו ברשותך לפחות 10 דולרים). התלמידים יקבלו כל אחד סכום כסף זהה (מבחינת ערכו בשקלים( ויתבקשו לבצע כל אחד את הפעילויות אותן הגריל. בסיום המשימה יתבקשו התלמידים לוודא כמה כסף יש ברשותם – המטרה שערך הכסף שיש ברשותם בשקלים יהיה זהה לזה עמו התחילו.

*תדה לחגי גלנט שהכיר לי את הכלי