kialo – מחולל טיעונים

kialo – מחולל טיעונים.

הכלי מבקש לעודד חשיבה ביקורתית, על ידי קיום דיון מנומק.

במהלך הדיון מתבקשים התלמידים להציע נימוקים בעד ונגד לגבי סוגיה אחת או יותר. הנימוקים מוצגים גם כתרשים.

ניתן לצפות בדיונים ללא חשבון. כדי לבצע פעולות (כתיבה / הצבעה) יש צורך בחשבון.


מדריך מאת שני גולדשטיין

מדריך מאת נטע אלג’ם