closeapp הגרלת בלונים

closeapp הגרלת בלונים

  • מזינים רשימת שמות / רשימת מילים / תמונות – והאפליקציה תגריל את המנצח.
  • בהגדרות ניתן לבחור בין פיצוץ אוטומטי לפיצוץ ידני.

הדרכה מאת עמי חניא