The Boycott – החרם

סרטון שהופק על ידי סטודנטים ממכללת שנקר כפרויקט סיום במסגרת לימודי תקשורת חזותית, 2012. מתאים לשמש פתיח לשיעור העוסק בתופעת החרם ברשתות החברתיות. תסריט –