google earth

Google Earth מאפשר לחקור ולצפות בכדור הארץ ובחלל החיצון, לאתר כתובת ספציפית על המפה, לסייר באתרים היסטוריים ועוד. באתר מט”ח תוכלו למצוא גם שכבות מידע המזמנות מידע

מהגרים בפייסבוק

Interactive: Mapping the World’s Friendships מפה אינטראקטיבית המציגה בצורה גרפית את קשרי החברות בפייסבוק. מתוך ניתוח הנתונים ניתן להציג השפעות תהליכים חברתיים, היסטוריים, תרבותיים, פוליטיים