Yazzy – Fake Conversations | אפליקציה למכשירי אנדרואיד

Screenshot_37

*** האפליקציה אינה פעילה ***

Yazzy אפליקציה למכשירי אנדרואיד באמצעותה יכולים תלמידים ליצור שיחות פיקטיביות במגוון פלטפורמות:  whatsapp ,facebook, twitter, sms ועוד…. 

חיסרון: מרגע שיצאתם משיחה, היא נמחקה.
כדי שתלמיד יעביר למורה את השיח שיצר, עליו לבצע צילומי מסך ולשתפם עימו.

את התוצר ניתן לשמור כקובץ תמונה ולשתף באמצעות הדוא”ל והרשתות החברתיות.
מתאים לפעילות בה התלמידים מתבקשים לדמות שיח בין שתי דמויות היסטוריות או שיח העושה שימוש במילים חדשות / מושגים שנלמדו בכיתה.