classcraft | פעילות משחוקית בכיתה

Screenshot_3.png

classcraft – פלטפורמה המאפשרת קיום פעילות משחוקית בכיתה, בה מגלם כל תלמיד את אחת משלושת הדמויות: קוסם, מרפא או לוחם (לכל דמות מאפיינים שונים). תלמיד יכול לצבור נקודות על פעילות לימודית או התנהגותית והנקודות ישמשו אותו להפעלת הדמות או למימוש פרסים.

 

https://app.emaze.com/@AIRLORIW/Classcraft-heb?autoplay&autoplay


את המשחק הכיר לי אופיר ברבירו מבית חינוך ע”ש א.ד. גורדון בתל אביב.
אופיר בחר לשלב את המשחק בכיתתו מתוך רצון להביא לגיבוש כיתתי, להעלאת המוטיבציה של תלמידיו וכדי ליצור סביבה לימודית המאפשר ניהול שיעור בצורה מיטבית.
לצורך כך חולקה הכיתה לקבוצות ישיבה הטרוגניות (בנים בנות, תלמידים חזקים/חלשים). לכל קבוצה נקבע שם והוקצו שלוש דמויות.
ביחד עם הכיתה קבע אופיר את מערכת הניקוד לפיה יפעל המשחק (מתי יקבלו/יפסידו נקודות וכמה) – במסגרת המשחק יכולה כל דמות לצבור נקודות חיים ופעולה בהתאם להתנהלותה בכיתה (סיוע לחבר, הכנת שיעורי בית) או במשחק (השתתפות בקרבות ידע על התוכן הלימודי). התלמיד יכול לעשות שימוש בנקודות אלו לצורך עליית שלב במשחק או לרכישת פריבילגיות בכיתה הממשית גם כן (5 דקות נוספות בבחינה). הדמות יכולה גם לאבד נקודות חיים בעקבות אי ביצוע שיעורי בית וכד’ או לצבור מטבעות זהב (המשמשות את הדמות לאימון חיית המחמד או לרכישת ציוד).
במסגרת הפעילות בכיתה, קבע אופיר כי לכל תלמיד בקבוצה יהיו תחומי אחריות אישיים – למשל, התנהגות מכבדת; וקבוצתיים – למשל, מפגש לאחר שעות הלימודים לצורך בישול משותף. במהלך המפגש על התלמידים לתעד את עבודת הצוות ואת תהליך הבישול ולהביא את התוצר לכיתה. התלמידים מרוויחים פעמיים – גם נקודות על ביצוע הפעילות כנדרש וגם גיבוש וחברות.