Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

משחקי מפה אילמת ללימוד ידיעת הארץ

משחקי מפה אילמת ללימוד מיקומם של אתרים ואזורים גאוגרפיים


ארץ עיר (הכלי הפסיק לפעול) – משחק ללימוד מיקומם של אזורים גאוגרפיים בארץ ישראל, באמצעות מיקומם על גבי המפה האילמת. במידת הצורך יוכל להיעזר במידע על הפריט.


לקרוא נכון את המפה – משחק ללימוד מיקומם של אתרים, ערים, נחלים ואזורים על גבי מפה האילמת.


Exit mobile version