booksgiant – מחולל הסיפורים של ענק הספרים

booksgiant – יוצר הסיפורים של ענק הספרים

בוחרים דמויות, מיקום ומהלך כללי של העלילה. ועל סמך מידע זה, ייצור המחולל סיפור, אותו ניתן גם לערוך. בסיום ניתן להפיץ את הקישור לספר (טקסט בלבד) וגם לקבל הקראה שלו.

בגרסה בתשלום נוכל לשלב בטקסט גם תמונות, להקצות לתלמידים משימות אישיות או קבוצתיות, ועוד.