google trends

הצגת המגמות האחרונות בחיפוש, בזמן אמת – נתונים ועזרים חזותיים מ-Google:

  • google trends – אודות – Google Trends מנתח כמה חיפושים בוצעו עבור המונחים שהזנת, בהשוואה למספר הכולל של חיפושי Google שבוצעו באותה תקופה.
  • Google Hot Trends – החיפושים החמים במיוחד.
  • Google Trends – Top Chartאודות – רשימות של אנשים, מקומות ודברים אמיתיים המדורגים לפי מידת העניין בהם בחיפושים.

GTSEO.png