Jamboard | לוח שיתופי

Jamboard – לוח שיתופי

שימו לב: בניידים הכלי אינו תומך בעברית, הכתיבה מופיעה כסימני שאלה


מדריך מאת מושיקו אברהם

מצורף מדריך של התקשוב במרכז

מדריך מאת רועי ניסים

הדרכה ורעיונות מאת הילי זוורו