capish – קאפיש

קאפיש – פלטפורמה המזמנת לתלמיד למידה פעילה של טקסט שהועלה על ידי המורה.

*** גאווה ישראלית !! ***


המורה מעלה טקסט > מוסיף הקלטות קול, הערות, שאולות ועוד > שולח קישור לתלמידים > לאחר שהתלמידים ביצעו את הפעילות המורה יקבל חיווי על מידת הצלחתם.

  • העלאת טקסט בפורמט Word, Google docs.
  • ניתן לחלק את הטקסט למקטעים קצרים ולתת כותרת לכל מקטע.
  • על גבי הטקסט ניתן להקליט הקראה או הסבר, להוסיף תמונות, סרטונים, הדגשות, קישורים, ושאלות הבנה מסוגים שונים.
  • בעת יצירת שאלות, יש לקבוע את הרמה של כל שאלה, כך שהשאלה תופיע רק לתלמידים המוגדרים ברמה זו (לפי סיווג שהמורה עושה בתוך המערכת).
  • התלמידים עובדים לפי מקטע – רק לאחר שהתלמיד יקרא את המקטע הראשון ויענה על שאלות ההבנה שהוספתם למקטע זה, יוכלו לעבור למקטע הבא בטקסט.