GeoGebra

GeoGebra
תוכנה מתמטית דינמית חופשית המשלבת גאומטריה, אלגברה, טבלאות, גרפים, סטטיסטיקה וחשבון דיפרנציאלי.

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה