pbnify – מחולל דפי צביעה לפי מספרים

pbnify – מחולל דפי צביעה לפי מספרים


מעלים תמונה > בוחרים את סט הצבעים > לוחצים על pbnify > כדי לראות תצוגה מקדימה של התוצר המבוע לוחצים על filled > לשמירת דף הצביעה לוחצים על outline